OVER FLYERSHOP

ADRESGEGEVENS

Flyershop.nl
Ame 60
9204 EX Drachten

KvK 01096521 te Leeuwarden
BTW ID NL001432542B47

CONTACT
Voor alle antwoorden op uw vragen en het oplossen van eventuele problemen met uw digitale files en het plaatsen van uw bestellingen. Ben ik uitsluitend via email info@flyershop.nl te bereiken.

Het is niet mogelijk om stage te lopen bij Flyershop.

Op zon en feestdagen is de klantenservice gesloten.

VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen bij opdracht te betalen behalve als schriftelijk anders is overeengekomen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 40,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoerl. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken.

3. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever aangeleverde bestanden.

Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

Artikel 14: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

Artikel 16: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

PRODUCT BESTELLEN

BESTELPROCES
Binnenkort zullen wij een “drukwerk bestellen handleiding/tutorial” plaatsen.

Op onze website wordt het basisassortiment weergeven. Uiteraard is het mogelijk om hiervan af te wijken. Heeft u een speciaal verzoek of enkel een vraag over de mogelijkheden. Stuur een mail via het contactformulier en Flyershop beantwoorden uw aanvraag binnen 48 uur. Flyershop doet er alles aan om aan uw wensen te voldoen.

Onze levertijden variëren van 1 tot 9 werkdagen. De exacte levertijd staat vermeld bij het product in de omschrijving. Ook de gekozen betaalmethode bepaalt de levertijd.

• BETALING VIA BANKOVERSCHRIJVING: Niet mogelijk!
• IDEAL: Betaling wordt hierbij direct verwerk en nemen uw order direct in behandeling.

Heeft u andere vragen over de levertijden? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@flyershop.nl en u krijgt zo snel mogelijk antwoord. Voor bestellingen die extra afwerking vergen of bestellingen geplaatst in weken waar een feestdag valt, kunnen andere bezorgtermijnen gelden.

Bij uw bestelling kunt u een afleveradres aangeven. Het afleveradres is het adres waarop uw bestelling zal worden geleverd. Grotendeels van ons assortiment wordt door UPS of DPD bij u bezorgd. Zodra u een melding van ons ontvangt dat de order is verzonden, wordt het meestal de volgende werkdag aangeboden. Als u op het moment van aflevering niet thuis bent, dan wordt de bestelling de volgende werkdag nogmaals aangeboden.

BETALING

IDEAL
De iDeal betaling loopt via onze partner Sisow. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop.

De volgende banken zijn aangesloten op ons iDeal betalingssysteem: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank, van Lanschot.

OP REKENING
Wanneer u op rekening betaalt, wordt er €2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht (incl. BTW).

Let op: Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het bestelnummer. De factuur/orderbevestiging ontvangt u per mail na het plaatsen van de bestelling.

Betalen op rekening is alleen beschikbaar voor ondernemingen met een geldig KVK- of ondernemingsnummer.

U kunt voor maximaal €1000 incl. btw op krediet bestellen verdeeld over maximaal 3 bestellingen.  Zodra deze voorgaande facturen zijn voldaan, is het weer mogelijk om op rekening te betalen. Heeft u meer krediet nodig voor het plaatsen van uw bestelling? Neem dan contact op met onze klantenservice,  dan bespreken we de mogelijkheden.

Er kan gevraagd worden om een aanbetaling te doen. Hierover ontvangt u bericht van ons via de mail.

Zodra u uw bestelling heeft afgerond, ontvangt u direct per e-mail uw factuur. Facturen worden niet met de post verstuurd. U ontvangt de factuur alleen per e-mail. Heeft u onverhoopt geen factuur ontvangen? Kijk dan in uw account. Daar kunt u uw factuur ook downloaden.

FACTUURADRES
Tijdens iedere bestelling kunt u kiezen:

UW STANDAARD FACTUURADRES GEBRUIKEN
EEN ANDER FACTUURADRES OPGEVEN

A faucibus leo auctor scelerisque sit torquent non ligula maecenas a suspendisse fermentum habitant aliquet consectetur mi ad nisl himenaeos elementum lobortis ornare ac adipiscing leo condimentum consectetur nibh laoreet.

Dictum a elit ridiculus odio montes.

UW ACCOUNT

U wilt een bestelling doen? Het meest eenvoudige is om een account aan te maken. U hoeft dan maar één keer uw gegevens in te vullen op een beveiligd gedeelte van de site. In uw account kunt u:

EEN OVERZICHT VAN UW ORDERS VINDEN
EEN HANDIG ADRESBOEK AANMAKEN
UW PERSOONLIJKE INSTELLINGEN WIJZIGEN
DE STATUS VAN UW BESTELLING ZIEN
FACTUREN DOWNLOADEN

Doet u in de toekomst weer een bestelling, dan logt u simpelweg in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Alle eerder ingevulde gegevens staan direct klaar. Veilig en makkelijk. Maak nu een account aan door rechtsboven op ‘Mijn Account’ te klikken. U ziet een button ‘Account Aanmaken’ hier vult u alle gegevens in. Bent u al bestaande klant dan vult u in het rechterveld uw e-mailadres en een wachtwoord in.

Uw accountgegevens staan op een beveiligd gedeelte van de site. In uw account zijn de volgende gegevens opgeslagen:

ADRESGEGEVENS
ADRESBOEK
ORDERHISTORIE
BESTELSTATUS
FACTUREN

U kunt inloggen op uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Tijdens het aanmaken van uw account, kunt u zelf een wachtwoord kiezen.
Dit wachtwoord staat ook in de bevestigingsmail die u krijgt wanneer uw account is aangemaakt.

Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan.

Abonneer u op onze nieuwsbrief Op de hoogte blijven van Flyershop? Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief. U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per maand. Zo bent u als eerste op de hoogte van:

NIEUWE PRODUCTEN
PRODUCTVERBETERINGEN
PRIJSWIJZIGINGEN
UPDATES OVER ONZE SERVICE

Schrijf je nu in via Nu Inschrijven!

BESTANDEN

Hoe moeten uw bestanden worden aangeleverd.
Voor al onze drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:

Bestand opslaan als .JPG ( 300 DPI ), .PDF of .TIFF
3 mm afloop aan alle zijden
Tekst moet 5 mm van de snij randen af staan (7mm incl. afloop)
Alle fonts moeten worden omgezet naar lettercontouren
Uw afbeeldingen opgebouwd uit CMYK kleuren (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi
PDF bestanden opslaan als PDF/X-1a:2001.
Let op geen paskruizen, snijtekens of kleurbalken toevoegen aan de pdf.
Indien u niet zelf in staat bent een digitaal bestand aan te leveren volgens onze specificaties, kunnen wij ook de opmaak voor u verzorgen. Voor meer informatie hierover neemt u contact met ons op.

Wat betekent CMYK (Fullcolor)?

CMYK is het kleurenspectrum waaruit fullcolour is opgebouwd. De basis van fullcolour zijn de kleuren Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart). Voor ons standaarddrukwerk is het hoogstnoodzakelijk dat uw bestand is opgemaakt uit CMYK kleuren en dus niet in RGB kleuren (Rood, Groen, Blauw). RGB zijn namelijk beeldschermkleuren en kunnen ruim verschillen met Drukkleuren. (CMYK)

Wat betekent DPI/Resolutie?

DPI(resolutie) staat voor ‘Dots per inch’. Het is een term waarmee de kwaliteit en scherpte van een beeld wordt uitgedrukt. Hoe Hoger de DPI(resolutie), hoe meer beeldpunten er zijn en hoe scherper de afbeelding zal zijn. De resolutie van internet afbeeldingen zijn vaak 72 dpi, de resolutie van een te drukken bestand dient minimaal 300 dpi te zijn.

Wat betekent afloop?

Met afloop wordt bedoeld dat het aangeleverde bestand iets groter is dan het uiteindelijk formaat dan u zult ontvangen. Drukbestanden dienen aangeleverd te worden met een afloop van 2 mm. Dat betekent dat je bij het formaat van het drukwerk aan alle kanten 2 mm toevoegt, zodat er ruimte is om drukwerk op maat te snijden, zonder dat er witranden ontstaan. (Bijvoorbeeld: U besteld een A5 Formaat, het formaat hiervan is 148 x 210 mm. Een correct aangeleverd A5 document is dus: 152 x 214 mm.)

Welke opmaak programma’s raden we u aan om te gebruiken?

De programma’s Adobe InDesign, Adobe Illustrator en Adobe Photoshop zijn de meest geschikte programma’s voor de opmaak van drukwerk. Uiteraard zijn er nog vele andere programma’s om een drukklare bestand te maken, het belangrijkste is dat u uw bestand aanlevert als een drukklare document in .pdf, .jpg of .tiff. Dus geen andere documenttypes.

Hulp nodig of heeft u vragen met het aanleveren van uw bestanden?

Heeft u vragen of wilt u zeker zijn of uw bestand wel voldoet aan de aanleverspecificaties? Dan kunt u altijd contact opnemen via info@flyershop.nl

Waarom ziet het drukwerk er anders uit dan het document op mijn beeldscherm?

Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat een beeldscherm gebruik maakt van RGB kleuren. Drukwerk kleuren zijn opgebouwd uit CMYK of via PMS kleuren. Hierdoor kunnen kleine kleurverschillen ontstaan.

Bestanden uploaden:

Dit is mogelijk bij het maken van een bestelling via de upload button. Aanleveren via onze uploadsysteem kan tot email tot ± 10 MB, u kunt via wetransfer.com grotere bestanden versturen o.v.v. uw bestelnummer.

Aanvullende aanleverspecificaties m.b.t. full colour visitekaartjes, flyers, leaflets en folders

Full colour visitekaartjes, flyers, leaflets en folders worden gecombineerd gedrukt met (vele) andere orders op een groot drukvel en geautomatiseerd gesneden. Houdt een veilige marge aan van 5 mm van de afsnede en/of vouw aan voor items welke niet aflopend zijn (zoals teksten en logo’s)

U kunt aanleveren in:

Adobe Photoshop (t/m versie CC)
Adobe Illustrator (t/m versie CC)
InDesign (t/m versie CC)
PDF

(Let op bestanden opgemaakt in Microsoft Word of Excel kunnen wij niet drukken)

Weigeren

Wij behouden ons het recht voor bestanden te weigeren of af te keuren. Dit kan zijn vanwege kwaliteitseisen, schokkende beelden of een andere reden waar wij per definitie geen uitleg voor hoeven te geven.

A faucibus leo auctor scelerisque sit torquent non ligula maecenas a suspendisse fermentum habitant aliquet consectetur mi ad nisl himenaeos elementum lobortis ornare ac adipiscing leo condimentum consectetur nibh laoreet.

Dictum a elit ridiculus odio montes.

Heeft u nog geen ontwerp voor uw drukwerk? Geen probleem. Flyershop kan ontwerpen en dtp-ers creaties maken.

Ik kan u helpen met o.a. ontwerpen van een huisstijl;

ONTWERPEN VAN DIVERSE DRUKWERK
LOGO ONTWERP
AANPASSEN VAN UW DRUKWERK

Het tarief voor dtp en ontwerp is € 65,00 per uur, gefactureerd per kwartier.

WENS- OF KERSTKAART ONTWERP VANAF € 130,-
ANSICHTKAART ONTWERP VANAF € 130,-
FLYER ONTWERP VANAF € 130,-
POSTER ONTWERP VANAF € 162,50
BANNER ONTWERP VANAF € 97,50
FOLDER ONTWERP VANAF € 195,-
BROCHURE ONTWERP OP AANVRAAG
BEACHVLAGGEN VANAF € 130,-
MENUKAARTEN VANAF € 130,-
BIERVILTJES VANAF € 65,-
VISITEKAARTJES VANAF € 65,-
OFFERTEMAPPEN ONTWERP VANAF € 97,50
NOTITIEBLOK ONTWERP VANAF € 65,-
NOTITIEBLOK MET DEKBLAD ONTWERP VANAF € 130,-
ENVELOPPEN ONTWERP VANAF € 65,-
BRIEFPAPIER ONTWERP VANAF € 48,75
STICKERS ONTWERP VANAF € 130,-
BOEKENLEGGERS ONTWERP VANAF € 65,-

LOGO ONTWERP:

(2 voorstellen) Logo ontwerp VANAF € 450,- (incl. 1 aanpassing ronde)
Logo met Huisstijl € 600,- (incl. 1 aanpassing ronde)

Aanpassing aanbrengen op uw ontwerp VANAF € 35,-
Alle genoemde prijzen zijn 21% ex. btw.

NIET TEVREDEN

Flyershop heeft graag tevreden klanten. Bent u ontevreden over onze geleverde product, laat het ons weten. Dan kunnen we samen tot een goede oplossing komen. Wanneer er iets niet correct is aan het drukwerk, is het van belang dat onze ordermanagers het drukwerk kunnen beoordelen. Wij vragen u dan ook om uw klacht(en) naar ons op te sturen samen met minimaal 50 exemplaren. Zonder toestemming met een van onze ordermanagers mag u het door u afgekeurde drukwerk nooit vernietigen. Onze ordermanagers nemen na ontvangst binnen 48 uur contact met u op. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen naar info@flyershop.nl, zodat wij op de hoogte zijn.

Let op! U heeft recht om binnen 14 dagen uw klacht in te dienen.

Ondanks moderne drukpersen van de nieuwste generatie kan er een gering kleurverschil ontstaan. Ook ten opzichte van herdrukken of ten opzichte van elders besteld drukwerk.

Wij verzoeken u volgende reclamatietermijnen in acht te nemen: reclamatietermijn 7 werkdagen na ontvangst van de levering. Let op reclamatie is alleen mogelijk als u gekozen heeft voor bestandscontrole. Bij Flyershop is het mogelijk om bewijsmaterialen retour te sturen, de verzendkosten worden niet vergoed. Het versturen van bewijsmateriaal kan naar het onderstaand adres.

Flyershop
t.a.v. klachtenafdeling
Ame 60
9204 EX Drachten

Heeft u een suggestie of een tip? Dit horen wij graag! Flyershop heeft altijd de visie om zichzelf te optimaliseren. U kunt een mail sturen naar: info@flyershop.nl

VERZENDING & BEZORGING

Uw bestelling wordt direct vanuit de drukkerij bij uw afleveradres bezorgd.
Afhankelijk van het product wordt dit grotendeels verzorgd door UPS, POSTNL, DHL en DPD.

Afhalen is niet mogelijk al onze producten worden verstuurd via UPS, POSTNL, DHL en DPD.

Alle bezorgingen vinden plaatst tussen 09.00 en 18:00. Als u op het moment van aflevering niet thuis bent, dan wordt de bestelling de volgende werkdag nogmaals aangeboden. Als u dan nogmaals niet aanwezig bent, dan wordt dit teruggestuurd naar ons magazijn en zijn wij genoodzaakt nieuwe bezorgkosten in rekening te brengen.

Het is niet mogelijk om van te voren een tijdstip aan te geven hoe laat de bestelling precies wordt aangeboden. Alle bezorgingen vinden plaatst tussen 09.00 en 18:00 uur.